Екопътеки около Русенски Лом

Кошов-Червен: Маршрутът предлага среща с близката околност, оставяща различен спомен от този при посещение на Червенската крепост. Разстоянието между двете села не е голямо - 8 км. Докато оставите Червен зад гърба си и попадате в живописната местност Чучана, където има буен извор, а на реката - единствената запазена воденица в тази част на реката. След това погледът попада на поредицата средновековни манастири, някои от които съществували до преди 200 г. - Голям Рай манастир, Малък Рай манастир, манастир Кошута. С последния се свързва легендата за произхода на названието на с. Кошов. Манастирът ще ви порази с изсечените от монасите каменни стъпала водещи до килиите им и ще си дадете сметка какво мощно духовно средщие е било поречието на река Русенски Лом


Флора и Фауна:

Село Кошов е най-северната точка на Европа, в която египетският лешояд гнезди. В скалите край с.Кошов е гнездото на една от двете двойки египетски лешояди, гнездящи в природния парк. Има обо¬рудвана площадка за наблюдение на подходящо място близо до селото.

Ако имате късмет ще чуете крясъка на малкия креслив орев, или пък може да видите полета на величестве¬ния скален орел и белоопашатия мишелов.

При по задълбочен оглед може да видите ловния сокол и грабливите ястре¬би или пък бухал, сова или горска улулица.

Най-интересния представител на фауната на природния парк е рядко срещаният черен щъркел. Може да го видите, когато търси храна край реката или когато почива, кацнал на някоя скала.

Река Черни Лом край с.Кошов е част от влажните зони и важно орнитологично място. Тук се срещат ча¬пли, скални гълъби, бързолети, кълвачи. Има над сто вида птици, които гнездят в района. Богатството на животинския свят е свързано и с редица безгръбначни. Сред насекомите ще видите срамежливата богомолка, еленовия рогач, бръмбара носорог. Ливадите край реката са рай за пеперудите. Обективът на вашия фотоапарат може да запечата па¬уново око, лястовича опашка, седефка, адмирал, ня¬колко вида водни кончета. Често срещани са смоците, водни змии и отровна пепелянка.

Реката обитават няколко вида риба,речни раци и миди.

Тук е единственото находище на сибирската телчарка. Не са ряд¬кост и орхидеята, съсънката, лопенът. Може да се види ковачев зановец, какичка - все привлекателни обекти.